Testamente

Hjälp med att skriva testamente?

Man kan skriva ett testamente utan juridisk hjälp, men för att testamentet skall vara giltigt måste det uppfylla det som kallas formkrav. I praktiken innebär formkrav att testamentet skall vara utformat på ett sätt som följer svensk lag om arv (ärvdabalken 1958:637)

Det finns färdiga mallar på nätet, till och med gratisutkast som man kan använda om inte vill skriva ett testamente ifrån grunden.  

Men när bör man ta hjälp av en jurist? 

Det finns en en viss risk att mallen eller testamentet ni upprättat inte är giltigt och blir således orsak till konflikter för de efterlevande när det kommer till använding. 

Ofta väger kostnaden för en jurist lätt jämfört med de bekymmer ett oklart eller ogiltigt testamente kan orsaka för de efterlevande. Därför säger många att de önskar att de anlitat en jurist innan de skrev testamentet för sin egen och sina arvingars skull.

Mall för testamente?

Önskar man använda en mall eller skriva ett testamente själv går det utmärkt att anlita våra jurister för att granska dokumentets riktigthet, samt inte minst för att se till att det uppfyller formkraven. 

Ett formkrav t.ex. är att två opartiska vittnen av testamentet och att dokumentet sedan förvaras på ett säkert ställe som arvingarna känner till. 

Det finns nämligen inte längre något centralt testamentregister.

Kontakta Oss

  Vanliga frågor om att skriva testamente

  Om den avlidne hade upprättat ett testamente gäller testamentet istället för den vanliga arvsordningen. Det är viktigt att notera att det finns begränsningar som innebär att den avlidnes bröstarvingar, såsom barn och barnbarn alltid har rätt till en del av arvet enligt lag. 

  Arvsordningen är avgörande för fördelningen av arv när någon avlider, och reglerna varierar beroende på olika omständigheter, särskilt i relation till äktenskap.

  Arv och Arvsordning i Allmänhet

  Arvsordningen är en central och avgör vem som ärver när en person avlider och den kan variera beroende på den avlidnes civilstånd.

  Om den avlidna personen var ogift eller sambo gäller specifika regler för arvsrätt.

  Arv för Barn och Barnbarn

  Primärt är det den avlidnes bröstarvingar, barn och barnbarn som har rätt till arv.

  Bröstarvingar är de direkta avkomlingarna till den avlidne. Om något av barnen redan är avliden eller avstår från sin rätt till arv ärvs deras del av deras barn, det vill säga barnbarnen till den avlidne.

  Arv för Föräldrar och Syskon

  Om det inte finns några bröstarvingar går arvet istället till den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna, ärvs arvet av den avlidnes syskon. Om något av syskonen är avlidet, går deras del till deras barn.

  Arv för Övriga Släktingar

  Om det inte finns några överlevande föräldrar, syskon eller syskonbarn, går arvet istället till den avlidnes farföräldrar eller morföräldrar. Om även dessa är avlidna, ärver den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Däremot har deras barn, som är den avlidnes kusiner, ingen rätt till arvet.

  Arvet tillfaller Allmänna arvsfonden om inget testamente finns och det inte finns några släktingar som har rätt till arv.

  Arv vid Äktenskap

  Om den avlidne personen var gift, tillämpas särskilda regler för att fördela arvet. I de flesta fall måste en bodelning göras för att avgöra hur stor del av egendomen som ingår i dödsboet.

  • Om den avlidne inte har några egna barn, ärver den efterlevande maken eller makan. I detta fall krävs ingen bodelning.

  • Om den avlidne hade gemensamma barn med sin make eller maka måste en bodelning göras först. Den efterlevande maken eller makan ärver med fri förfoganderätt, vilket innebär att han eller hon kan använda egendomen som de vill under sin livstid, inklusive att förbruka den helt, men inte kan disponera över den genom testamente. Gemensamma barn har rätt till arv endast när båda föräldrarna har avlidit med undantag för skilsmässosituationer där andra regler kan gälla.

  • Om den avlidne hade barn som inte är gemensamma med maken eller makan, så kallade särkullbarn, måste en bodelning göras även i detta fall. Särkullbarn har rätt till sitt arv omedelbart och behöver inte vänta tills den efterlevande maken eller makan avlider. Särkullbarn kan dock avstå från sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken eller makan, och i så fall har de rätt till efterarv när den efterlevande maken eller makan avlider, på samma sätt som gemensamma bröstarvingar.

  .

  För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt och för att undvika förlust eller obehörig åtkomst är det viktigt att förvara testamentet det på ett säkert sätt.

  Här är några rekommendationer för hur man kan förvara ett testamente:

  1. Originaltestamentet behöver vara fysiskt. Det går inte att spara och använda en digital kopia i tro om att det ska vara giltigt. 
  2. Det är inte möjligt att förvara sitt testamente hos någon central  myndighet i Sverige längre. 
  3. Använd en säker plats: Välj en säker och brandfri plats för att förvara ditt testamente. Vanliga alternativ inkluderar ett brandkassaskåp, en bankbox eller en säkerhetsdeponering hos en advokat eller notarie.
  4. Informera anhöriga Berätta för nära och kära eller de personer som är utsedda som utförare av testamentet (exekutorer) var testamentsdokumentet förvaras. Det är viktigt att någon annan än du själv vet var det finns om du inte kan nå det när det behövs.
  5. Notera testamentet i en kopia: För att ytterligare säkerställa att ditt testamente inte går förlorat kan du göra en kopia av det och förvara kopian på en annan säker plats. Detta kan vara användbart om det primära exemplaret går förlorat eller skadas.
  6. Använd ett låst kuvert: Försegla testamentsdokumentet i ett kuvert och skriv ”Testamente” på utsidan. 
  7. Uppdatera det vid förändringar: Om du ändrar eller uppdaterar ditt testamente, se till att förvara de nya dokumenten på samma säkra sätt som det tidigare testamente. Det är viktigt att det senaste testamentet är de som gäller.
  8. Rådfråga en jurist eller notarie: Om du är osäker på hur du bör förvara ditt testamente rådfråga en jurist eller notarie. 

  Att följa dessa riktlinjer kommer att hjälpa till att säkerställa att ditt testamente förvaras säkert och att det kan verkställas enligt dina önskemål när det behövs.

  Ett testamente kan vara ogiltigt av olika skäl och giltigheten är i första hand beroende av att man följt laglig praxis när testamentetet upprättatdes. 

  Här är några vanliga skäl till varför ett testamente kan anses vara ogiltigt:

  1. Formkrav: Det finns specifika krav på hur ett testamente måste upprättas och undertecknas. Om dessa formkrav inte uppfylls kan testamentet ogiltigförklaras. Till exempel att vittnen måste vara närvarande vid underskriften.

  2. Ofrivilligt upprättande: Ett testamente kan ogiltigförklaras om det visar sig att den person som skrev det inte gjorde det frivilligt eller under påverkan av hot, tvång eller bedrägeri. Testamentet måste vara en uttrycklig manifestation av den avlidnes vilja.

  3. Sinnesnärvaro: En person måste vara vid sina sinnens fulla bruk förmåga när de skriver ett testamente. Om det kan bevisas att personen saknade full sinnesnärvaro vid tidpunkten för testamentets upprättande kan det ogiltigförklaras. Detta kan inkludera situationer där personen har en demensliknande sjukdom eller är under inflytande av droger eller alkohol vid tidpunkten för upprättandet.

  4. Felaktigt vittnesmål: Om vittnesmålen vid upprättandet av testamentet inte följer de lagliga kraven kan testamentet vara ogiltigt. 

  5. Förstöring eller ändring av testamentet: Om det kan bevisas att någon obehörig har förstört eller ändrat ett testamente efter att det upprättats kan det ogiltigförklaras.

  6. Konflikt med lag eller tidigare testamente: Ett testamente kan också vara ogiltigt om det strider mot lag eller om det finns ett tidigare testamente som är giltigt och som inte har blivit upphävt på rätt sätt.

  Det är viktigt att konsultera med en jurist när du skriver ett testamente för att säkerställa att det uppfyller alla juridiska krav och att det är giltigt enligt lag.

  Ett krav som måste vara uppfyllt för att ett formalavtal ska vara bindande.

  Vanliga exempel på formkrav är att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet eller bevittnat, t.ex då man upprättar ett testamente eller köper fast egendom.

  För att ett arv skall räknas som enskild egendom måste de uttryckas i ett testamente. 

  Huvudregeln är att sådant man ärver från en förälder blir till giftorättsgods.

  Det spelar alltså ingen roll att egendomen brukade vara enskild. Vill du försäkra dig om att det du lämnar efter dig ska vara enskild egendom även för mottagaren är det enklast att skriva in det som ett villkor i ett testamente.

  Giftorättsgods är en juridisk term som används inom äktenskapslagstiftningen.

  Det beskriveregendom som automatiskt blir gemensamt ägt av båda makar i ett äktenskap. Huvudregeln är att all egendom som förvärvas under äktenskapet betraktas som giftorättsgods och delas lika mellan makarna om de skulle skilja sig eller om ena maken avlider.

  Detta gäller även om egendomen ursprungligen tillhörde endast en av makarna innan äktenskapet eller om den ärver från en förälder, vilket nämns i din ursprungliga text.

  För att undvika att egendom blir giftorättsgods och istället förblir enskild egendom för en makas personliga bruk och förfogande kan man använda i ett testamente fastställa detta som ett specifikt villkor.

  Det innebär att den mottagare som nämns i testamentet får behålla egendomen som enskild egendom och att den kommer inte att delas med den andra maken om äktenskapet avslutas.

  Detta ger en större grad av kontroll över hur enskild egendom hanteras inom äktenskapet och efteråt.

  Det korta svaret är att man kan testamentera pengar som enskild egendom. 

  Det finns dock formkrav för hur pengarna skall förvaras. Dels måste man igenom bokföring eller motsvarande dokumentation kunna särskilja dem som enskild egendomen. 

  Vill du testamentera pengar som enskild egendom, kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist när du upprättar testamentet. 

  För att säkerställa att den egendom som du önskar att dina barn eller någon annan ska ärva efter dig inte hamnar i en bodelning måste du göra den till enskild egendom.

  Detta kan enbart uppnås genom att skriva ett testamente där du inkluderar ett specifikt villkor som fastställer att egendomen ska ärvas som enskild egendom.

  Osäker? Få hjälp ifrån erfarna jurister att skriva ett testamente.  

  Om en person som är berättigad att ärva enligt ett testamente önskar ogiltigförklara testamentet kan denne inleda en så kallad klandertalan.

  Klandertalan måste inledas inom sex månader efter det att arvingen har tagit del av testamentet och tas upp vid domstol.

  Vilka personer har rätt att initiera en klandertalan mot ett testamente? Endast vissa personer har rätt att inleda en klandertalan mot ett testamente. Dessa inkluderar:

  1. Efterlevande make.
  2. Arvingar som har rätt att ärva enligt de lagliga arvsreglerna.
  3. I händelse av att det inte finns någon efterlevande make eller nära släktingar kan den allmänna arvsfonden inleda en klandertalan.

  De specifika reglerna för vem som är berättigad att ärva regleras enligt arvsrättsliga lagar.

  För mer information, kontakta oss gärna. 

  Kan sambo ärva varandra? Sambor har inte samma lagliga skydd som gifta par har och därför är det speciellt viktigt att skriva testamente för att undvika gissningar och oklarheter när någondera parten dör.

  Enligt lagen ärver inte sambor varandra så när en sambo avlider är det dennes barn som ärver.

  Om inga barn finns går arvet i stället till personens föräldrar och syskon.

  Om den överlevande sambon är beroende av till exempel inkomst från den avlidne kan det bli en väldigt svår situation. Bostad och bohag ärver dock sambor av varandra, så boendet kan anses vara säkerställt även utan testamente.

  Oavsett om man är gifta eller sambos finns det fog för att skriva testamente. Har några frågor eller oroar dig över vem som ska ärva dig? Kontakta oss för kostnadsfri vägledning, hela familjens jurist!

  När det gäller upprätta testamente enskild egendom mellan sambor är testamente mycket viktigt om man har bestämda åsikter om vad den överlevande sambon ska få. Detta beror på att sambor enligt lag inte ärver varandra.

  Testatorn behöver på ett tydligt sätt skriva i testamentet vem som ärver vad. Dessutom bör man, för att undvika oklarheter, lägga till att arvegodset är mottagarens enskilda egendom.

  Barn till omgifta personer eller någon som lever i ett samboförhållande kallas för särkullbarn.

  Ett särkullbarn har rätt att ärva sin avlidna förälder oberoende av eventuella testamenten, men det bör tilläggas att detta lagstadgade krav bara gäller den så kallade laglotten som definieras som hälften av arvslotten.

  Till exempel:

  Sara är dotter till Anna som på senare tid gift om sig med Hans. Anna och Hans har skrivit ett testamente som anger Hans som enda arvinge när Anna dör. Sara har ändå rätt att få ut hälften av Annas egendom som laglott även om Hans inte vill det. Resten av Annas arvslott blir tillgänglig vid Hans död.

  Det är viktigt att skriva ett testamente för särkullbarn som tar laglotten i beaktande, annars blir dokumentet i det närmaste oanvändbart om arvingen vill få ut sitt arv.

  Det är inte alltid möjligt eller en lagligt rättighet att få veta om någon har skrivit testamente så länge personen är i livet.

  Det är individens privata angelägenhet och inte en offentlig handling hur man vill fördela sin egendom. 

  I Sverige finns ingen specifik reglering som preciserar hur testamenten ska förvaras. 

  Det är därför viktigt att hålla testamentet på ett säkert ställe så att det kan nås när det behövs. En vanlig praxis är att förvara testamentet i exempelvis ett bankfack eller hos den jurist som bistod dig vid upprättandet av testamentet.

  Testator är beteckningen på den man som upprättat ett testamente. Den kvinnliga motsvarigheten betecknas testatrix.

  Gratis rådgivning vid testamente?

  Vi erbjuder gratis hjälp vid testamentesfrågor i första hand via mail och svarar i huvudsak på frågor i mån av tid. 

  Du är också välkommen att ringa på 010-641 05 99 (telefontid vardagar 08:30 – 17:00)