Arvskifte

Behöver du hjälp med arvskifte?

När du förlorar någon som står dig nära följer ofta en period av saknad och sorg. Förutom sorgen står ni som anhöriga inför flera praktiska saker att ta tag i.

Om det är fler än en dödsbodelägare som ska ärva ska tillgångarna delas upp mellan arvingarna, detta kallas arvskifte.

Förutom att se över fördelningen kan det innebära ägarbyte, se över avtal och lösa bolån.

Vi förstår att det sista man vill tänka på är pappersarbete.

Om du behöver råd är du välkommen att ringa Svenskajurister på 010 – 641 05 99 (telefontid 08:30 – 17:00) eller kontakta oss via formuläret.

Gratis rådgivning vid arvskifte?

Kontakta oss genom att antingen maila eller fylla i kontaktformuläret för att få kostnadsfri rådgivning.

Vi finns här för att hjälpa dig!

jurist ort

Kontakta Oss

  Vad händer vid ett arvskifte?

  Vid ett arvskifte delas dödsboets tillgångar upp mellan arvingarna. Detta sker mot slutet av boutredningen, efter att bouppteckningen gjorts. Principen är att bouppteckningen officiellt visar vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet, och då är det fritt fram för arvingarna att genomföra arvskiftet när de vill.

  I princip måste man inte genomföra ett arvskifte över huvud taget, men det vanliga är förstås att det sker någorlunda snabbt efter bouppteckningen. Om arvingarna inte kan komma överens kan tingsrätten utse en skiftesman som utför arvskiftet.

   

  Oftast skriver man en arvskifteshandling, även kallat arvskiftesavtal, som alla arvingar skriver under när man kommit överens arvingarna emellan. Arvskifteshandlingen behöver dock inte skickas in någonstans utan är en så kallad civilrättslig handling.

  man eller kvinna får hjälp med arvskifte

  Oenighet vid arvskifte

  Eftersom arvskifteshandlingen är ett enkelt civilrättsligt avtal är det ganska vanligt att arvingar försöker sköta arvskiftet själva. Det är förstås fullt möjligt. I många fall går det ändå så att arvingarna blir osams om hur något i bouppteckningen ska delas upp, och i värsta fall skapas konflikter som varar en lång tid – helt i onödan. 

  Om arvingarna inte kan komma överens kan tingsrätten utse en skiftesman som utför arvskiftet.

   

  Att ta hjälp av en professionell jurist för arvskiftet är ett sätt att minska risken för konflikter mellan till exempel syskon.

  Vad kostar hjälp med arvskifte?

  Det är svårt att säga exakt vad det kostar att ta hjälp vid arvskifte.

  Om arvingarna inte kommer överens om fördelningen av tillgångar finns det möjlighet att söka en skiftesman hos tingsrätten som hjälper er vidare. Kostnaden för att ansöka om skiftesman är i dagsläget 900 kr. När tingsrätten tilldelat en skiftesman tillkommer arvodeskostnader som varierar.

  Mall för arvskiftesavhandling

  Det behövs ingen blankett eller mall för arvskifteshandling. 

  När arvingarna kommit överens sinsemellan om hur dödsboet ska delas upp mellan dem, skriver de ett eget avtal som visar hur uppdelningen har gjorts.

   

  I avtalet ska datum, namn och personnummer för den avlidne och arvtagare tas med, samt fördelning av dödsboet och arvtagarnas underskrifter. 

  Person som skriver avtal arvsrätt

  Vanliga frågor om arvskifte

  Eftersom arvskifteshandlingen är ett enkelt civilrättsligt avtal är det ganska vanligt att arvingar försöker sköta arvskiftet själva. Det är förstås fullt möjligt. Om samtliga dödsbodelägare kan komma överens om hur arvet ska fördelas är det vanligt att man skriver arvskifteshandlingen på egen hand. 

  Om det bara är en person som ska ärva övergår tillgångarna i dödsboet den ensamma arvtagaren när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. I dessa fall behöver man inte komma överens om hur tillgångarna i dödsboet ska fördelas,  och man behöver heller inte skriva någon arvskifteshandling. 

  Om det finns fler än en dödsbodelägare uppstår ibland situationer där inte alla är eniga om hur arvet ska fördelas. I värsta fall kan det skapas konflikter som varar en lång tid – helt i onödan. I dessa fall är det bra att få hjälp av en professionell jurist. 

  Vid ett arvskifte behöver dödsboets tillgångar inklusive bankkonton ses över. När du kontaktar banken behöver arvskifteshandlingen som visar hur tillgångarna ska fördelas vara färdig och signerad av alla dödsbodelägare.

  Att förbereda nödvändig dokumentation i förväg kan underlätta och påskynda arvsskifteprocessen vid banken.

  Fördelning av tillgångar och utbetalning är sista steget i arvskiftet. Här är några steg som vanligtvis tas för att genomföra ett arvskifte:

  ·       Kontakt med banken: Ta kontakt med banken där den avlidna personen hade sina tillgångar. Det är en bra ide att först kontakta banken för att få information om vilka dokument och processer som krävs för att genomföra överföringar eller stänga konton.

  ·       Dödsbevis: För att inleda processen vid banken, kommer du behöva ett dödsbevis för den avlidna.

  ·       Arvsskifteshandling: Banken behöver en arvsskiftehandling. Det visar att samtliga dödsbodelägare är överens om fördelning av tillgångarna och vem som ska ärva vad. Därefter kan banken kan tillåta överföring.

  ·       Betalning av skulder och avgifter: Eventuella skulder och avgifter som inte har betalats behöver regleras innan överföringar kan genomföras.

   

  ·       Fördelning av tillgångar: När arvingarna enats om fördelning eventuella skulder har reglerats, kan banken hjälpa till med att överföra pengar eller stänga konton.

  Arvskiftet i sig ska inte registreras hos Skatteverket eller någon annanstans. utan det är en handling dödsbodelägare emellan.

  Bouppteckningen registreras hos Skatteverket och när den är registrerad kan arvskifte göras.

  När alla dödsbodelägare har godkänt och signerat arvskiftet används avtalet för att exempelvis genomföra ägarbyte av fastigheter och vid hantering av den avlidnes ekonomiska tillgångar.

  Det är dödsbodelägarna som gemensamt delar på ansvaret. Tillsammans beslutar de angående arvskifte och
  dokumenterar fördelningen av tillgångar. Ibland händer det att oenigheter
  uppstår och då kan man ansöka om en skiftesman för att komma vidare. Skiftesmannen
  tar då över ansvaret för arvskiftet.

  Det kostar i dagens läge 900 kr att ansöka om en skiftesman hos tingsrätten. När tingsrätten hanterat ansökan och tilldelat en skiftesman tillkommer arvodeskostnader. Den totala kostnaden för att anlita en skiftesman varierar och beror på dödsboets omfattning och vem som tillträder som skiftesman.

  Tiden det tar att genomföra ett arvskifte varierar beroende på olika faktorer.

  Ibland kan arvskiften slutföras relativt snabbt, medan det i andra fall kan ta månader eller till och med år. För att få en bättre uppskattning är det bäst att rådfråga en erfaren jurist eller arvspecialist.

  Omfattningen av den avlidne personens ekonomiska situation och om det finns några oenigheter bland arvingarna om hur arvet ska fördelas kan göra att processen tar längre tid. Här är en lista på faktorer som kan påverka tidsramen för ett arvskifte:

  Testamente och giltighet:  Processen underlättas om det finns ett giltigt testamente. Om det inte finns något testamente eller om det uppstår tvister om dess giltighet, kan det förlänga processen.

  ·       Skulder och skatter: Om den avlidne har skulder eller skatter kan detta komplicera processen. Skulder måste betalas och skatter måste redovisas och regleras innan arvskiftet kan slutföras.

  ·       Fastigheter och tillgångar: Om det finns fastigheter eller andra komplicerade tillgångar involverade kan det ta längre tid att genomföra ett arvskifte.

  ·       Arvsskatt: Skatter och avgifter som är kopplade till arvet kan påverka tidsramen. Det kan kräva tid att få nödvändiga intyg och genomföra de nödvändiga skattearrangemangen.

  ·       Oenigheter och konflikter: Om det uppstår tvister mellan arvingar kan processen förlängas avsevärt. Tvister kan leda till rättsliga processer, vilket tar tid att slutföra.

  ·       Juridiska och administrativa krav: Arvskiften kräver ofta juridiska och administrativa steg som behöver följas och dessa kan variera beroende på lokal lagstiftning. De administrativa kraven kan inkludera att skaffa intyg, registrera dokument och genomföra eventuella rättsliga förfaranden.

  ·       Samarbete från arvingarna: Om arvingarna samarbetar väl och snabbt tillhandahåller nödvändig information kan processen effektiviseras.

  Det vanligaste är att arvingarna kommer överens sinsemellan om hur dödsboet ska delas upp mellan dem.
  I de situationer där det inte går, kan tingsrätten utse en skiftesman som tar över ansvaret.

   

  Arvingarna kan även ge förslag på en person som de vill ska utses till skiftesman. För att minska risken för oenigheter kan det vara bra att få hjälp av en tredje part som är opartisk vid fördelning av dödsboet.

  Kostnaden för att ta hjälp av en jurist vid arvskifte kan variera beroende på situation och omfattning.

  Om det finns tvister, komplexa ekonomiska tillgångar eller andra juridiska utmaningar, kan det kräva mer arbete och därmed högre kostnader.

  Vi hjälper dig

  Om du har frågor och behöver hjälp kring arvskifte, tveka inte att kontakta Svenskajurister.

  Du kan nå oss på 010-641 05 99 eller genom att fylla i kontaktformuläret nedan.