Allmänna villkor

Allmänna villkor för uppdragsgivare

Dessa allmänna villkor gäller då Svensk Juridik & Affärsrådgivning AB vidareförmedlar kvalificerad juridisk rådgivning och affärsrådgivning. Vårt uppdrag är enbart att vidareförmedla presumtiva uppdrag till lämpliga uppdragstagare. Det är därefter upp till uppdragsgivaren och uppdragstagaren att överenskomma om uppdraget samt arvode. Uppdraget specificeras i överenskommelse mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren, alltså den juridiska konsulten. 

Offert eller avtal är subsidiärt till våra allmänna villkor. De allmänna villkoren kompletteras av våra policydokument. Vår hemsida återfinns på svenskajurister.se

Avtalsvillkor

Svensk Juridik & Affärsrådgivning AB tar emot telefonsamtal, email eller i annat elektroniskt format vilka innehåller beskrivningar och frågor om rådgivning i olika situationer. Dessa beskrivning och frågeställningar vidareförmedlas till lämpligt vald konsult. Det avtal som vi ingår med personen eller företaget som kontaktar oss är enbart begränsat till att vi vidareförmedlar ett eventuellt uppdrag till en lämplig konsult. Vi har rätten att själva välja lämplig jurist. Genom överenskommelse med konsulten om uppdraget godtar även uppdragsgivaren dessa allmänna villkor.

Svensk Juridik & Affärsrådgivning AB ämnar alltid sträva efter bästa resultat men kan aldrig garantera ett visst resultat, myndighetsbeslut eller liknande. 

Fakturering och betalning

Svensk Juridik & Affärsrådgivning AB följer de regelverk och bestämmelser som gäller för företag i Sverige. Fakturering sker ej direkt till oss utan uppdragskostnaden förmedlas till oss av konsulten.  

Svensk Juridik & Affärsrådgivning AB ämnar alltid sträva efter bästa resultat men kan aldrig garantera ett visst resultat, myndighetsbeslut eller liknande. 

Sekretess

Part får ej till tredje man utan andra partens godkännande lämna ut handlingar eller på annat sätt för tredje man återge information som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter. Sekretess ska gälla även om detta avtal i övrigt skulle upphöra att gälla.

Ansvarsbegränsningar

Generellt tas ej ansvar för skadestånd, ej heller vid påvisad försumlighet gällande utfört uppdrag från konsultens sida, ej heller för uppdragsgivarens framtida handlingar eller uppkomna skador, direkta förluster eller skadeståndsanspråk på grund av den materiella i rådgivningen som ges. 

Force majeure

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än en vecka på grund av ovan angivna omständigheter äger parten, utan ersättningsskyldighet, skriftligen häva avtalet.